Votre commande est expédiée sous 24h ouvrées !

Voorwaarden

1. DOEL

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn zonder beperkingen of reserveringen van toepassing op alle online verkopen aangeboden door het bedrijf Blue Farmers op de website www.capeebara.fr(hierna: de "Site").

Capeebara biedt te koop aan kopers (hierna: "de kopers") keukengerei (hierna: "de producten").

Het doel van deze algemene voorwaarden is het definiëren van de voorwaarden van de verkoop en levering van de Producten, evenals het definiëren van de rechten en verplichtingen van de partijen in dit verband. Ze zijn op elk moment toegankelijk en afdrukbaar via een directe en permanente link op de site.

Ze prevaleren boven alle andere algemene of bijzondere voorwaarden, met name aankoop, die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Capeebara. Ze kunnen zo nodig worden aangevuld met de verkoop- of gebruiksvoorwaarden die specifiek zijn voor bepaalde Producten of diensten, die deze algemene voorwaarden aanvullen en, in geval van tegenstrijdigheid, prevaleren boven de laatste.

De producten worden uitsluitend te koop aangeboden in Frankrijk.

2. VERKOPER IDENTITEIT EN CONTACT

De site wordt bewerkt en beheerd door het bedrijf Blue Farmers, een naamloze vennootschap met een kapitaal van 11.500 euro, geregistreerd bij de RCS

Het bedrijf is bereikbaar op de volgende coördinaten:

E-mailadres :capeebara.france@gmail.com

3. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Koper verklaart voorafgaand aan zijn bestelling dat hij volledige handelingsbevoegdheid heeft, waardoor hij onder deze algemene voorwaarden gebonden kan zijn.

De aanvaarding hiervan wordt bevestigd door een selectievakje in het bestelformulier. Deze acceptatie kan alleen volledig zijn. Elke aanvaarding onder voorbehoud wordt beschouwd als nietig. De Koper die niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, mag geen bestelling plaatsen op de Site.

4. KENMERKEN VAN DE PRODUCTEN

Vóór elke bestelling raadt het bedrijf de koper aan om alle informatie met betrekking tot de producten en de productiemethode op de site te lezen. Het bedrijf is niet verantwoordelijk en kan het product niet vergoeden in het geval van een allergie of reactie die had kunnen worden verwacht.

De etikettering en reclame van alle verkochte producten voldoen aan de in Frankrijk geldende normen en aan de communautaire wetgeving.

De producten worden te koop aangeboden zolang de voorraad strekt.

De foto's, afbeeldingen en beschrijvingen van de producten op de site zijn zo nauwkeurig mogelijk. Ze binden de onderneming alleen voor wat specifiek is aangegeven.

5. BESTELLEN

5.1 Het plaatsen van de bestelling

Om een ​​bestelling te plaatsen, moet de Koper de Producten van zijn keuze selecteren en deze in zijn winkelmandje plaatsen.

Hij heeft op elk moment toegang tot het overzicht van zijn winkelmandje, zolang de bestelling niet definitief is gevalideerd en kan eventuele fouten in de ingevoerde elementen corrigeren.

Als onderdeel van zijn bestelling wordt de koper uitgenodigd om zijn contactgegevens op te geven voor factureringsdoeleinden. Hij moet alle verplichte velden invullen in het daarvoor bestemde formulier. Bestellingen die niet alle vereiste informatie bevatten, kunnen niet worden gevalideerd.

De Koper garandeert dat alle informatie die hij op het bestelformulier geeft, exact, actueel en oprecht is en niet misleidend is.

Hij wordt geïnformeerd en aanvaardt dat deze informatie een bewijs van zijn identiteit vormt en verbindt zich ertoe deze te valideren.

5.2 Orderbevestiging

Aan het einde van zijn bestelling ontvangt de Koper een bevestiging per e-mail.

De Koper moet ervoor zorgen dat de contactgegevens die hij heeft verstrekt bij het bestellen of bijwerken van zijn Account correct zijn en dat ze hem in staat stellen de e-mail ter bevestiging van de bestelling te ontvangen. Bij gebrek aan ontvangst dient de Koper contact op te nemen met het Bedrijf via de contactgegevens vermeld in artikel 2.

Het bedrijf beveelt aan dat de koper de informatie in de orderbevestiging bewaart.

De bestelling en de bevestiging ervan worden geacht te zijn ontvangen wanneer de partijen tot wie zij zijn gericht er toegang toe hebben.

6. PRIJZEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

6.1 Prijzen

Als onderdeel van een online bestelling worden de verkoopprijzen van de producten aangegeven op de site. Ze zijn aangegeven in euro's, inclusief alle Franse belastingen (Franse btw en andere toepasselijke belastingen).

Ze zijn exclusief bezorgkosten aangezien deze dienst niet door het bedrijf wordt aangeboden. In het geval van de integratie van een bezorgservice, wordt het bedrag van de toepasselijke vergoedingen aangegeven vóór de validatie van de bestelling door de koper.

De toepasselijke prijs is die welke op de site wordt weergegeven op het moment van registratie van de bestelling van de koper.

6.2 Betalingsvoorwaarden

De volledige prijs van de Producten en de van toepassing zijnde bezorgkosten zijn verschuldigd bij het bestellen. Hun betaling kan online worden gedaan met een bankkaart of op een andere manier die op het moment van de bestelling op de site wordt aangeboden.

De Koper garandeert het Bedrijf dat hij de nodige autorisaties heeft om de gekozen betalingsmethode te gebruiken.

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om elke bestelling en / of levering op te schorten of te annuleren, in geval van niet-betaling van een bedrag dat de koper verschuldigd zou zijn, in het geval van een betalingsincident, of in geval van fraude of poging tot fraude.

Boetes van een bedrag gelijk aan anderhalf (1,5 keer) van de Franse wettelijke rente zijn automatisch van toepassing op de onbetaalde bedragen na kennisgeving van de weigering van bankbetaling.

6.3 eigendomsvoorbehoud

Het bedrijf behoudt het volledige eigendom van de verkochte producten totdat de prijs volledig is geïnd.

7. HERROEPINGSRECHT

De koper heeft een periode van 14 (veertien) dagen vanaf de datum van ontvangst van de bestelde producten om in te trekken (met uitzondering van maskers) zonder opgaaf van redenen of boetes, behalve kosten terugkeer die voor rekening van de koper zal zijn.

Hij moet per post contact opnemen met het bedrijf met ontvangstbevestigingBLAUWE LANDBOUWERS, 363 RUE AYME CHALUS 69380 ALIXom hem te informeren over zijn wens om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht. De koerier moet vermelden: het ordernummer, de naam van de koper, de datum van de bestelling en de reden voor de herroeping.

De Koper zal de Producten vervolgens op elke nuttige manier in de post of het pakket terugsturen met tracking.

De producten moeten absoluut worden geretourneerd aan het bedrijf in hun originele ongeopende verpakking, met al hun accessoires, zonder sporen van gebruik. Ze moeten vergezeld gaan van een kopie van de bijbehorende aankoopfactuur.

De Koper wordt zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen na ontvangst van de geretourneerde Producten terugbetaald van alle bedragen die voor zijn bestelling zijn betaald, verminderd met de retourkosten en de verbruikte producten en verzendkosten die in eerste instantie door de klant zijn betaald.

Aangezien de etikettering duidelijk de aanwezigheid van allergenen aangeeft, kan het bedrijf niet verantwoordelijk worden gehouden voor de fout van een koper in zijn intoleranties of allergieën voor bepaalde ingrediënten. Intolerantie of allergie kan daarom niet als basis voor vergoeding worden gebruikt.

Annulering van een bestelling kan niet plaatsvinden buiten de uitoefening van het herroepingsrecht volgens de bovenstaande methoden.

8. JURIDISCHE GARANTIES

De koper profiteert van de wettelijke garanties van niet-conformiteit en van verborgen gebreken van het verkochte ding.

Indien de Koper constateert dat het aan hem geleverde Product een defect, een conformiteitsdefect vertoont of beschadigd is, dient hij het Bedrijf hiervan op de hoogte te stellen via de contactgegevens vermeld in artikel 2 hiervan, onder vermelding van de aard van het defect, niet-naleving of schade gevonden.

De Maatschappij organiseert samen met de vervoerder van haar keuze de voorwaarden van de retourzending, waarvan zij de Koper op elke nuttige manier op de hoogte brengt. De onderneming draagt ​​de kosten van deze retourzending.

De producten moeten absoluut worden geretourneerd aan het bedrijf in hun originele verpakking, met al hun accessoires. Ze moeten vergezeld gaan van een kopie van de bijbehorende aankoopfactuur.

Productretouren die niet voldoen aan de hierboven beschreven methoden kunnen niet in aanmerking worden genomen.

Het bedrijf zal de nodige controles uitvoeren en de koper voorstellen om het product te repareren of te vervangen als dat mogelijk is.

Als reparatie of vervanging van het product onmogelijk is, zal het bedrijf de koper aanbieden om hem de volledige prijs die voor dit product is betaald, evenals de bijbehorende verzendkosten te vergoeden. De koper ontvangt de terugbetaling zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 15 (vijftien) dagen na de datum waarop het bedrijf hem heeft geïnformeerd over de onmogelijkheid om het product te repareren of te vervangen.

9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Het bedrijf verbindt zich ertoe regelmatige controles uit te voeren om de werking en toegankelijkheid van de site te verifiëren. Als zodanig behoudt het bedrijf zich het recht voor om de toegang tot de site tijdelijk te onderbreken om onderhoudsredenen. Evenzo kan de Onderneming niet verantwoordelijk worden gehouden voor tijdelijke moeilijkheden of onmogelijkheden van toegang tot de Site die het gevolg zijn van externe omstandigheden, overmacht of die het gevolg zijn van storingen in telecommunicatienetwerken.

De verbinding van een persoon met de site valt onder hun eigen verantwoordelijkheid. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om alle passende maatregelen te nemen om zijn eigen gegevens en / of software die op zijn IT-apparatuur is opgeslagen, te beschermen tegen aanvallen.

9.2 Het bedrijf biedt de koper geen enkele garantie met betrekking tot de geschiktheid van de producten voor zijn behoeften, verwachtingen, met name wat betreft smaak of beperkingen.

9.3 Het bedrijf garandeert geen resultaat of effect als gevolg van het gebruik van de producten.

9.4 De onderneming kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor niet-nakoming of vertraging in de nakoming van haar verplichtingen als gevolg van overmacht of gehele of gedeeltelijke verstoringen of stakingen, met name postdiensten, vervoerders of bezorgingsmiddelen. communicatie.

In ieder geval is de aansprakelijkheid die waarschijnlijk door de Onderneming zal worden geleden uitdrukkelijk beperkt tot alleen bewezen directe schade geleden door de Koper.

10. INTELLECTUELE EIGENDOM

De producten, evenals de systemen, software, structuren, infrastructuren, databases en allerlei soorten inhoud (teksten, afbeeldingen, afbeeldingen, muziek, logo's, merken, database, enz.) Die door het bedrijf binnen de site worden beheerd, zijn beschermd door alle intellectuele eigendomsrechten of rechten van producenten van databases die van kracht zijn. Alle demontage, decompilatie, decodering, extractie, hergebruik, kopieën en meer in het algemeen alle reproductie-, representatie-, verspreidings- en gebruikshandelingen van een van deze elementen, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming van het bedrijf zijn ten strengste verboden en kan worden vervolgd.

11. VERBODEN GEDRAG

11.1 Het volgende is ten strengste verboden: (i) elk gedrag dat de goede werking van de site kan onderbreken, opschorten, vertragen of verhinderen, (ii) elke inbreuk of poging tot inbreuk op de systemen van het bedrijf, (iii) elke omleiding van middelen Sitesysteem, (iv) alle acties die een onevenredige belasting kunnen vormen voor de infrastructuur van laatstgenoemde, (v) alle inbreuken op beveiligings- en authenticatiemaatregelen, (vi) alle handelingen die mogelijk rechten schenden en financiële, commerciële of morele belangen van het bedrijf of van de gebruikers van zijn site, (vii) elke praktijk die de site omleidt voor andere doeleinden dan waarvoor deze is ontworpen en tot slot meer in het algemeen (viii) elke schending van deze algemene voorwaarden of toepasselijke wet- en regelgeving.

11.2 Het is eveneens strikt verboden om de toegang tot de Site en de informatie die het bevat geheel of gedeeltelijk te gelde te maken, te verkopen of te verlenen.

11.3 In geval van overtreding van een van de bepalingen van dit artikel of meer in het algemeen, van overtredingen van wet- en regelgeving, behoudt het bedrijf zich het recht voor om alle passende maatregelen te nemen en juridische stappen te ondernemen.

12. PERSOONSGEGEVENS

Het bedrijf hanteert een beleid voor de bescherming van persoonsgegevens, waarvan de kenmerken worden uitgelegd in het document getiteld "Handvest voor de bescherming van persoonsgegevens", Toegankelijk op de site op de pagina"Vertrouwelijkheid", Die de koper uitdrukkelijk wordt uitgenodigd om te lezen.

14. RECLAME

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om op elke pagina van de site advertenties of promotionele berichten op te nemen in een vorm en onder voorwaarden waarvan het bedrijf de enige rechter is.

15. LINKS EN SITES VAN DERDEN

Het bedrijf kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de technische beschikbaarheid van websites of mobiele applicaties die worden beheerd door derden (inclusief zijn mogelijke partners) waartoe de koper toegang zou krijgen via de site.

Het bedrijf aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, advertenties, producten en / of diensten die beschikbaar zijn op dergelijke websites en mobiele applicaties van derden, die eraan worden herinnerd dat ze onder hun eigen gebruiksvoorwaarden vallen.

Het bedrijf is ook niet verantwoordelijk voor transacties tussen de koper en een adverteerder, professional of handelaar (inclusief partners) waarnaar de koper via de site wordt geleid en kan in geen geval partij te zijn bij een aantal mogelijke geschillen met deze derden, in het bijzonder met betrekking tot de levering van producten en / of diensten, garanties, verklaringen en alle andere verplichtingen waaraan deze derden zijn gebonden.

16. WIJZIGINGEN

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om deze algemene verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen. In dit geval zijn de toepasselijke voorwaarden die welke van kracht zijn op de datum van validatie van zijn bestelling door de Koper.

17. TAAL

In geval van vertaling van deze algemene voorwaarden in een of meer talen, is de taal van interpretatie de Franse taal in geval van tegenstrijdigheid of geschil over de betekenis van een term of een bepaling.

18. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de Franse wet.

In het geval van een geschil over de geldigheid, interpretatie en / of uitvoering van deze algemene voorwaarden, komen de partijen overeen dat de rechtbanken van Parijs exclusief bevoegd zijn om te oordelen, tenzij er dwingende dwingende procedureregels zijn.

19. INWERKINGTREDING

Deze algemene voorwaarden zijn op 06/09/2009 in werking getreden